St. Charles Catholic Church
990 Saturn Boulevard
San Diego CA 92154
(619)423-0242